Нови Објави

06 Јун

Во Службен весник на РСМ бр.111/2023 се објавени измените и дополнувањата на Законот за работните односи кои се однесуваат на прекувремена работа и место…

18 Апр

Во Службен весник на РСМ бр.79/2023 објавен е Правилникот за дополнување на правилникот за  за минимално-техничките услови во продажни објекти во кои се врши…

23 Мар

Ако не се отвори стечајна постапка над друштвото, по донесувањето на одлуката за престанување на друштвото се спроведува ликвидација. Ликвидацијата на јавно трговско друштво ја…

19 Мар

Согласно член 4 од Законот за минималната плата во Република Северна Македонија, исплатената висина на минимална плата во бруто износ за месец март секоја…

06 Мар

Управата за јавни приходи на својот веб портал ги објави роковите за исполнување на редовни даночни обврски за март 2023 година. –До 10-ти март– Поднесување…

06 Јун

Во Службен весник на РСМ бр.111/2023 се објавени измените и дополнувањата на Законот за работните односи кои се однесуваат на прекувремена работа и место…

18 Апр

Во Службен весник на РСМ бр.79/2023 објавен е Правилникот за дополнување на правилникот за  за минимално-техничките услови во продажни објекти во кои се врши…

23 Мар

Ако не се отвори стечајна постапка над друштвото, по донесувањето на одлуката за престанување на друштвото се спроведува ликвидација. Ликвидацијата на јавно трговско друштво ја…

19 Мар

Согласно член 4 од Законот за минималната плата во Република Северна Македонија, исплатената висина на минимална плата во бруто износ за месец март секоја…

06 Мар

Управата за јавни приходи на својот веб портал ги објави роковите за исполнување на редовни даночни обврски за март 2023 година. –До 10-ти март– Поднесување…

Категории

Нови Објави

Архиви