Author: knigoprima

Knigoprima > 2020 > јануари

Измени на Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.18/2020, објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за забрана и спречување за вршење на…

Измена на правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување

Согласно член 47 од Законот за данокот на добивка, Министерот за финансии донесе Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметување…

Данок на додадена вредност

На работилницата во организација на Книгоприма Консалтинг, учесниците детално се запознаа новините во регулативата кои се однесуваат на данокот на додадена вредност. Во тек на…

Данок на добивка

На работилницата одржана на 16.12.2019 година, се дискутираше за измените и дополнувањата кои се однесуваат на Законот за данокот на добивка, со посебен акцент…

Попис на средствата и обврските

ПОПИС НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ На работилницата организирана од Книгоприма Консалтинг,  одржана на 16.12.2019 година во Хотел ‘’Порта’’, се дискутираше за остварување на обврската за…

Данок на личен доход

На 16.12.2019 година во Хотел ”Порта” – Скопје, Книгоприма Консалтинг одржа работилница на тема: Имплементација на новините содржани во даночните прописи и Попис на…

Правилник за начинот на примена на даночното изземање или намалување согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување

Врз основа на член 82 став (3) од Законот за данокот на личен доход, Министерот за финансии донесе правилник  со кој се пропишува начинот…

Правилник за формата, содржината и начинот на составување на Годишниот даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност

Согласно член 37 став (2) од Законот за данокот на личен доход, Министерот за финансии донесе правилник со кој  се пропишува формата, содржината и…

Управата за јавни приходи објави податоци за пресметка на плата за 2020 година и ја објави новата верзија на клиентскиот софтвер ‘’МПИН’’  

Врз основа на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување почнувајќи со…

Измени на Законот за данокот на добивка – нов рок за поднесување на Извештај за трансферни цени  

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр. 275/19, објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка . Со измените…