Author: knigoprima

Knigoprima > 2022 > декември

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДИТЕЛ

Друштвото КнигоПрима е една од водечките друштва за вршење на сметководствени услуги во Република Македонија , со работно искуство повеќе од 30 години. Низ годините и…

Повик на ИСОС за ажурирање на податоци

Институтот на сметководители и овластени сметководители, преку известување на својот веб портал, ги повикува сите лица запишани во Регистарот на сметководители и овластени сметководители,…

Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход

  Во ,,Службен весник на РСМ’’ бр.274/22 од 20.12.2022 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход, кој…

Попис на средствата и обврските за 2022 година

Пописот претставува законска обврска која законодавецот ја утврдил за сите трговци, кои најмалку еднаш годишно во деловната година треба да извршат попис на средствата…

Нов Закон за заштита на потрошувачите

Во Службен весник на Република Северна Македонија бр.236/2022 објавен е новиот Закон за заштита на потрошувачите, кој стапи на сила на 15.11.2022 година. Со законот…