Нови Објави

31 Јул

Забрана за плаќање на стоки и услуги со готовина во износ од 500 евра или повеќе во денарска противвредност Од 1ви јуни 2019…

31 Јул

во врска со предложениот Нов Закон за данок на личен доход кој треба да започне да се применува од 01 јануари 2019…

31 Јул

Членот 25 став (1) од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12,…

31 Јул

Забрана за плаќање на стоки и услуги со готовина во износ од 500 евра или повеќе во денарска противвредност Од 1ви јуни 2019…

31 Јул

во врска со предложениот Нов Закон за данок на личен доход кој треба да започне да се применува од 01 јануари 2019…

31 Јул

Членот 25 став (1) од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12,…

Категории

Нови Објави

Архиви