Author: knigoprima

Knigoprima > 2022 > јули

Измени на регулативата за упис на вистински сопственици

Со новиот Закон за спречување перење пари  и  финансирање  на  тероризам („Службен весник на РСМ.бр.151/22), предвидени се измени во однос на уписот на вистински…

НА КОИ СУБЈЕКТИ СЕ ОДНЕСУВА НОВИОТ ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Со новиот Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (,,Службен весник на РСМ’’ бр.151/22), се редефинира опсегот на субјектите кои се…

НОВ ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Во Службен весник бр.151/22 од 12.07.2022 година, објавен е новиот Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Согласно образложението на предлагачот на…

Измени и дополнувања на Законот за трговија

Во ,,Службен весник на РСМ’’ бр.150/22 од 01.07.2022 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија. Се изменува член 25 став…