Author: knigoprima

Knigoprima > 2022 > август

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

Централниот регистар на Република Северна Македонија на својот веб портал известува за обврската утврдена со Законот за вршење на сметководтвени работи, која се однесува…

ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА СОГЛАСНО ЗВСР

На 09.08.2022 година започна со примена новиот Закон за вршење на сметководствени работи. Законот го уредува начинот и постапката на водење на дисциплинска постапка против…

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТЕЊЕТО СОГЛАСНО ЗВСР

Во Службен весник на РСМ бр. 173/2022 објавен е новиот Закон за вршење на сметководствени работи, кој започнува со примена од 09.08.2022 година. Со…

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ – КПУ

Во Службен весник на РСМ бр. 173/2022 објавен е новиот Закон за вршење на сметководствени работи, кој започнува со примена од 09.08.2022 година. Една…

ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ И ПОДНЕСУВЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА

Во Службен весник на РСМ бр. 173/2022 објавен е новиот Закон за вршење на сметководствени работи, кој започнува со примена од 09.08.2022 година. Со…

НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ СТАТУС НА СМЕТКОВОДИТЕЛ И ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

Во Службен весник на РСМ бр. 173/2022 објавен е новиот Закон за вршење на сметководствени работи, кој започнува со примена од 09.08.2022 година. Една од…

Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија

Во Службен весник на РСМ бр. 173/2022 објавен е новиот Закон за вршење на сметководствени работи, кој започнува со примена од 09.08.2022 година. Со…