Author: knigoprima

Knigoprima > 2020 > март

Издавање и пренос на фактури по електронски пат

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република…

Право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот добивка за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија,…

Пролонгирање на законските рокови за одржување на годишно собрание на акционери, односно собир на содружници кај друштвата со ограничена одговорност

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба со која…

Право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба,…

Намалување на каматата на износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба донесена од Владата на Република Северна Македонија,…

Времено укинување на царинската стапка за одредени стоки – потрошен медицински материјал

Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука со која се укинува увозната давачка односно царинската стапка за одредени стоки – потрошен медицински материјал. Одлуката се…

Се продолжува рокот за поднесување на ДДВ-04 до 31 март 2020 година

Управата за јавни приходи објави известување за даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на образецот ДДВ-04 за даночниот период од 01.02.2020-29.02.2020 се…

Нема да се отвораат стечајни постапки и да се поведуваат претходни постапки за време на траењето на вонредната состојба

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со која се уредува запирање на поднесување на предлог за поведување на претходна постапка за отворање на…

Управата за јавни приходи нема да доставува решенија за присилна наплата

Управата за јавни приходи ги информира даночните обврзници дека нема да доставува решенија за присилна наплата од парични средства по основ на сите даноци…

Економски мерки за поддршка на бизнис секторот

Владата на Република Северна Македонија објави сет мерки за поддршка на бизнис секторот во насока на амортизирање на штетите предизвикани со прогласување на пандемијата…