Author: digiadmin

Knigoprima > 2019 > јули

Законот за практиканство

Условите и можностите за ангажирање на практиканти согласно Законот за практиканство Oд 29.05.2019 година стапи…

Најчести прашања за враќање на дел од ДДВ

Најчесто поставувани прашања за спроведувањето на постапката за враќање на дел од ДДВ Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност…

Pегрес за годишен одмор (К-15);

Исплата на регрес за годишен одмор (К-15) Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор…

Измените на Законот за финансиска дисциплина

Измените на Законот за финансиска дисциплина и нивна имплементација во пракса Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на __________.2019 година  го…

Забрана за плаќање со готовина во износ од 500 евра;

Забрана за плаќање на стоки и услуги со готовина во износ од 500 евра или повеќе во денарска противвредност Од 1ви јуни 2019…

ИЗВЕСТУВАЊЕ

во врска со предложениот Нов Закон за данок на личен доход кој треба да започне да се применува од 01 јануари 2019…

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ

Членот 25 став (1) од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12,…