Author: knigoprima

Knigoprima > 2022 > септември

Обврски на работодавачот при одлука за суспензија на работник

Законот за работните односи ја предвидува можноста за суспензија на работник до донесување на одлука за отказ на договорот  за  вработување. Согласно член 83 од Законот за работните односи, по оцена…

МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНА ОБВРСКА (REVERSE CHARGE МЕХАНИЗАМ)

Механизам на пренесување на даночна обврска значи дека обврската за пресметување, пријавување и плаќање на данок на додадена вредност ја има примателот на прометот…

Регулирање на прометот на фотонапонските електроцентрали

Во ,,Службен Весник на РСМ’’ бр. 202/22 објавена е  Одлуката за изменување на Одлуката Одлуката за определување на добрата и услугите за кои даночен…

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ ДО 30ТИ СЕПТЕМВРИ

Согласно член 12-а од Законот за данокот на добивка (Службен весник на РМ“, број 112/14…248/18 и Службен весник на РСМ“, број 232/19….151/2021), обврзниците на…