Author: knigoprima

Обврски на работодавачот при одлука за суспензија на работник

Законот за работните односи ја предвидува можноста за суспензија на работник до донесување на одлука за отказ на договорот  за  вработување. Согласно член 83 од Законот за работните односи, по оцена…

МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНА ОБВРСКА (REVERSE CHARGE МЕХАНИЗАМ)

Механизам на пренесување на даночна обврска значи дека обврската за пресметување, пријавување и плаќање на данок на додадена вредност ја има примателот на прометот…

Регулирање на прометот на фотонапонските електроцентрали

Во ,,Службен Весник на РСМ’’ бр. 202/22 објавена е  Одлуката за изменување на Одлуката Одлуката за определување на добрата и услугите за кои даночен…

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ ДО 30ТИ СЕПТЕМВРИ

Согласно член 12-а од Законот за данокот на добивка (Службен весник на РМ“, број 112/14…248/18 и Службен весник на РСМ“, број 232/19….151/2021), обврзниците на…