Author: knigoprima

Knigoprima > 2020 > јуни

Образец на Барање за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за медиуми

Согласно Уредбата со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиуми, работодавач-медиум може да…

Субвенционирање на придонеси од социјално осигурување за вработени во медиумите

Со Уредбата со законска сила за субвенционирање на придонеси од социјално осигурување за вработени во медиумите (,,Службен весник на РСМ’’ бр.156), се уредуваат условите,…

Измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност

Со Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност…

Дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка

Согласно Уредбата за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на…

Измени и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва

Со измените и дополнувањата на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва објавени во ,,Службен весник на РСМ’’ бр.140/20, се…

Уредба со законска сила за примена на Законот за вршење на сметководствени работи

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/20), се уредуваат обврските…

Финансиска поддршка на уметници и други физички лица кои самостојно вршат дејности и други активности во областа на културата за време на вонредна состојба

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на уметници и други физички лица кои самостојно вршат дејности и други активности во областа на…

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на филмските работници за време на вонредна состојба

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на филмските работници за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’бр.139/20) се уредуваат условите, начинот…