Author: knigoprima

Knigoprima > 2021 > јануари

Почнува да тече рокот за пријавување на податоци за вистински сопственици во Регистарот на вистински сопственици

  Регистарот на вистински сопственици е пуштен во употреба. Од 27.01.2021 година почнува да тече рокот од 90 дена за пријавување на податоците за вистинските…

Нова Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ

Новата Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност е објавена во ,,Службен весник на…

Од 01-ви јануари во примена се Нов образец ДДВ – 04, Извештај ДДВ-ИПДО/П и прилагодување на фискални уреди на опрема со повластена даночна стапка од 10%

Управата за јавни приходи известува дека согласно измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 267/20), објавени…

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата

Народната банка на Република Северна Македонија, согласно одредбите на Законот за облигационите односи и Одлуката за референтната стапка за пресметување на стапката на казнената…

Измени на Правилникот за техничките и функционалните карактеристики на фискалните апарати

Правилникот за изменување на Правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискално лого,…