Author: knigoprima

Knigoprima > 2020 > декември

Дополнувања на Законот за даночна постапка

Во ,,Службен весник на Република С. Македонија’’ бр.290/2020 од 07.12.2020 година, објавен е Законот за дополнување на Законот за даночна постапка. Со Законот се дополнува…

Измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход

Во ,,Службен весник на Република С. Македонија’’ бр.207/2020 објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот…

Измени и дополнувања на Законот за данокот на добивка

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка како дел од четвртиот сет на мерки за поддршка на стопанството од последиците…

Општи услови за вршење на сметководствени работи

Општи услови за вршење на сметководствени работи Општи одредби Член 1 Општите услови за вршење на сметководствени работи ги утврдува Друштвото за…

На кој начин фирмите кои се соочуваат со финансиски проблеми можат да исплатат регрес за годишен одмор во помал износ?

Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15, е воспоставено со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и…

Намалување на казнената камата за јавни давачки

Во ,,Службен весник на Република С. Македонија’’ бр.290/2020 од 07.12.2020 година, објавен е Законот за дополнување на Законот за даночна постапка. Со Законот се дополнува…

Измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход

Во ,,Службен весник на Република С. Македонија’’ бр.207/2020 објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход кој е…

Кој има право на ослободување од плаќање на аконтации на данокот на добивка?

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка како дел од четвртиот сет на мерки за поддршка на стопанството од последиците…