Author: knigoprima

Knigoprima > 2020 > февруари

Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка на ревалоризациони резерви при пренос во акумулирана добивка

Во ,,Службен весник на РСМ’’ бр. 24/2020 објавен е Правилникот Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка на…

Правилник за формата и содржината на деловните книги, начинот на нивното водење и искажувањето на финансискиот резултат на даночните обврзници што вршат самостојна дејност

Во ,,Службен весник на РСМ’’ бр. 21/2020 објавен е Правилникот за формата и содржината на деловните книги, начинот на нивното водење и искажувањето на…