Author: knigoprima

Knigoprima > 2023 > февруари

Право на одмор

Правото на платен одмор е уставно загарантирано право утврдено во член 32 од Уставот на Република Македонија. Со уставните одредби се става посебен акцент…

ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ДАНОК НА СОЛИДАРНОСТ – ШТО, КОЈ, КАКО?

Која е целта на Предлог-законот за данок на солидарност? Согласно предлагачот, целта на Предлог Законот е секој да учествува во намирувањето на јавните расходи во…

ОДАНОЧУВАЊЕ НА НЕМОНЕТАРНИ БЕНЕФИЦИИ – ЗАКОН ЗА ЛИЧЕН ДОХОД

Со најновите измени на Законот за данокот на личен доход објавени во ,,Службен весник на РСМ” број 274/22, се прошируваат видовите на доход кои…