Author: knigoprima

Knigoprima > 2021 > јули

Обврски кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци

Согласно одредбите на Законот за заштита на личните податоци(„Службен весник на РСМ“ бр.42/20 од 16.02.2020), потребно е да се спроведе усогласување на работењето на…

Регрес за годишен одмор

Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството. Од 1ви…