Author: knigoprima

11 Авг

На 09.08.2022 година започна со примена новиот Закон за вршење на сметководствени работи. Законот го уредува начинот и постапката на водење на дисциплинска постапка против…

11 Авг

Во Службен весник на РСМ бр. 173/2022 објавен е новиот Закон за вршење на сметководствени работи, кој започнува со примена од 09.08.2022 година. Со…

10 Авг

Во Службен весник на РСМ бр. 173/2022 објавен е новиот Закон за вршење на сметководствени работи, кој започнува со примена од 09.08.2022 година. Една…

10 Авг

Во Службен весник на РСМ бр. 173/2022 објавен е новиот Закон за вршење на сметководствени работи, кој започнува со примена од 09.08.2022 година. Со…

10 Авг

Во Службен весник на РСМ бр. 173/2022 објавен е новиот Закон за вршење на сметководствени работи, кој започнува со примена од 09.08.2022 година. Една од…

09 Авг

Во Службен весник на РСМ бр. 173/2022 објавен е новиот Закон за вршење на сметководствени работи, кој започнува со примена од 09.08.2022 година. Со…

26 Јул

Со новиот Закон за спречување перење пари  и  финансирање  на  тероризам („Службен весник на РСМ.бр.151/22), предвидени се измени во однос на уписот на вистински…

20 Јул

Со новиот Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (,,Службен весник на РСМ’’ бр.151/22), се редефинира опсегот на субјектите кои се…

15 Јул

Во Службен весник бр.151/22 од 12.07.2022 година, објавен е новиот Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Согласно образложението на предлагачот на…

05 Јул

Во ,,Службен весник на РСМ’’ бр.150/22 од 01.07.2022 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија. Се изменува член 25 став…