Рокови за исполнување на редовни даночни обврски за месец октомври