Правилник за апликативниот софтвер за пријавување на податоци од фискална сметка