70% намалување на обврските на месечниот ануитет за корисниците на финансиски лизинг