Author: knigoprima

Кои документи треба да ги содржи досието на вработеното лице?

-Договор за вработување Се чуваат сите договори, и анекси кон договорите за вработување на работникот, дури и доколку важноста на истите е истечена и…

ЕВИДЕНЦИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ВОДИ РАБОТОДАВАЧОТ

Согласно Законот за евиденциите во областа на трудот, работодавачот треба да води евиденција за вработените работници, евиденцијата за потребите од работници, евиденцијата за платите,…