Author: knigoprima

ТРАНСФОРМАЦИЈА НА РАБОТЕН ОДНОС ОД ОПРЕДЕЛЕНО НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

Согласно член 14 од Законот за работните односи, договорот за вработување може да биде склучен на определено и неопределено време. Согласно член 46 од ЗРО,…