Author: knigoprima

Правилник за начинот на пресметката на износот за субвенционирање и постапката за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на зголемување на плата

Во ,,Службен весник на РСМ’’ бр.244/2019 година, објавен е Правилникот за начинот на пресметката на износот за субвенционирање и постапката за субвенционирање на придонесите…