Финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност