Финансиска поддршка за исплата на плати на работниците