Сметководство

Сметководствените услуги подразбираат прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водење на трговски/деловни книги и составување на …

Даноци

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на добивка;

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на додадена вредност;

Консалтинг

Анализа на на сметководственото работењето кај обврзници согласно Законот за трговските друштва (ЗТД);

Анализа на финасиски извештаи кај обврзници согласно ЗТД;

Анализа на работењето на  …

Право

Подготовка на комерцијални и менаџерски договори;

Подготовка на правни акти на трговските друштва (Деловници, Правилници, Одлуки, Решенија, Кодекси, Методологии, Упатства );

Едукација

Обуки и работилници за:

Финансиско и материјално сметководство, подготовка на извештаи, водење на деловни книги, подготовка на даночни пријави, водење на регистар на основни средства…

Администрација

Пријави и одјави на вработени во здравствено и пензиско осигурување;

Оперативни работи со овластените банки;

Составување на извештаи согласно барањата на …

Сметководсво

Сметководствените услуги подразбираат прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водење на трговски/деловни книги и составување на …

Даноци

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на добивка;

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на додадена вредност;

Консалтинг

Анализа на на сметководственото работењето кај обврзници согласно Законот за трговските друштва (ЗТД);

Анализа на финасиски извештаи кај обврзници согласно ЗТД;

Анализа на работењето на  …

Правно

Подготовка на комерцијални и менаџерски договори;

Подготовка на правни акти на трговските друштва (Деловници, Правилници, Одлуки, Решенија, Кодекси, Методологии, Упатства );

Едукација

Обуки и работилници за:

Финансиско и материјално сметководство, подготовка на извештаи, водење на деловни книги, подготовка на даночни пријави, водење на …

Администрација

Пријави и одјави на вработени во здравствено и пензиско осигурување;

Оперативни работи со овластените банки;

Составување на извештаи согласно барањата на …

Наши

КЛИЕНТИ.

Сметководсво

Сметководствените услуги подразбираат прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водење на трговски/деловни книги и составување на годишна сметка и/или финансиските извештаи, кај обврзници согласно Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Правилникот за водење на сметководство, Меѓународниот Стандард за Финансиско известување за мали и средни ентитети (МСФИ за МСЕ) објавен во Правилникот за дополнување на Правилникот за водење на сметководство, Законот за вршење на сметководствени работи, Законот за сметководство за непрофитни организации, Законот за трговските друштва за Вршителите на самостојна дејност и Трговците поединци и останатите позитивни законски прописи.

Комплетирањето на производот сметководствени услуги, зависи од типот на поединечните услуги дадени како критериуми, од што ќе зависи и сложеноста на самата сметководствена работа согласно Законот за вршење сметководствени работи која се нуди и дава на различни обврзници кои се веќе класифицирани согласно Законот за трговските друштва.

Даноци

Консалтинг

Право

Едукација

Обуки и работилници за:

Администрација

Сметководсво

Сметководствените услуги подразбираат прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водење на трговски/деловни книги и составување на годишна сметка и/или финансиските извештаи, кај обврзници согласно Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Правилникот за водење на сметководство, Меѓународниот Стандард за Финансиско известување за мали и средни ентитети (МСФИ за МСЕ) објавен во Правилникот за дополнување на Правилникот за водење на сметководство, Законот за вршење на сметководствени работи, Законот за сметководство за непрофитни организации, Законот за трговските друштва за Вршителите на самостојна дејност и Трговците поединци и останатите позитивни законски прописи.

Комплетирањето на производот сметководствени услуги, зависи од типот на поединечните услуги дадени како критериуми, од што ќе зависи и сложеноста на самата сметководствена работа согласно Законот за вршење сметководствени работи која се нуди и дава на различни обврзници кои се веќе класифицирани согласно Законот за трговските друштва.

Даноци

Консалтинг

Право

Едукација

Обуки и работилници за:

Администрација