Сметководствените услуги подразбираат прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водење на трговски/деловни книги и составување на годишна сметка и/или финансиските извештаи, кај обврзници согласно Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Правилникот за водење на сметководство, Меѓународниот Стандард за Финансиско известување за мали и средни ентитети (МСФИ за МСЕ) објавен во Правилникот за дополнување на Правилникот за водење на сметководство, Законот за вршење на сметководствени работи, Законот за сметководство за непрофитни организации, Законот за трговските друштва за Вршителите на самостојна дејност и Трговците поединци и останатите позитивни законски прописи.

Комплетирањето на производот сметководствени услуги, зависи од типот на поединечните услуги дадени како критериуми, од што ќе зависи и сложеноста на самата сметководствена работа согласно Законот за вршење сметководствени работи која се нуди и дава на различни обврзници кои се веќе класифицирани согласно Законот за трговските друштва.

 

 

 • Водење на главна книга (синтетика);
 • Водење на помошни книги (аналитика) на материјалните и нематеријалните средства;
 • Водење на аналитика на купувачи и добавувачи;
 • Водење на аналитика на долгорочни и краткорочни заеми, кредити и слични обврски;
 • Материјална евиденција на прием во калкулации и/или излезни фактури;
 • Срамнување на финансиски и материјални сметководствени евиденции со клиенти;
 • Подоговка на компензации, цесии и асигнации согласно Законот за облигационите односи и Законот за платен промет за потреба на клиентот;
 • Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Придонеси од плата на вработените кај клиентот;
 • Пресметка и подготовка на плата;
 • Подготовка и достава на годишна сметка;
 • Подготовка и достава на финансиски извештаи;
 • Електронска поддршка на изработка на фактура и плаќање;
 • Активности околу годишниот попис на средства, побарувања и обврски;
 • Благајничко работење, дневен пазар, патни и материјални трошоци;
 • Амортизација и вредносно усогласување на материјалните и нематеријалните средства;
 • Електронски пренос на сметководствена документација:
 • Електронски пренос на сметководствена евиденција;
 • Подготовка и достава во електронска форма на биланси, спецификации и картици согласно потребите на клиентот и
 • Подготовка и достава на извешати според известувачките политики на секторот Статистика при Народна банка на Република Северна Македонија (КИПО, КВС, НД, НП, ВС 22, ВС11).

Accounting

Сметководствените услуги подразбираат прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водење на трговски/деловни книги и составување на …

Taxes

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на добивка;

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на додадена вредност;

Consulting

Анализа на на сметководственото работењето кај обврзници согласно Законот за трговските друштва (ЗТД);

Анализа на финасиски извештаи кај обврзници согласно ЗТД;

Анализа на работењето на  …

Legal

Подготовка на комерцијални и менаџерски договори;

Подготовка на правни акти на трговските друштва (Деловници, Правилници, Одлуки, Решенија, Кодекси, Методологии, Упатства );

Education

Обуки и работилници за:

Финансиско и материјално сметководство, подготовка на извештаи, водење на деловни книги, подготовка на даночни пријави, водење на …

Administration

Пријави и одјави на вработени во здравствено и пензиско осигурување;

Оперативни работи со овластените банки;

Составување на извештаи согласно барањата на …

Accounting

The Accounting services include collection and processing of data on the basis of accounting documents, preparation and maintenance of trade / business books and preparation of annual accounts and / or financial statements, according to the International Accounting Standards (IAS), International Accounting Standards for Financial Accounting IFRS published in the Rulebook on Accounting, the International Financial Reporting Standards for Small and Medium-Sized Entities (IFRS for SMEs) published in the Rulebook pendent on the Rulebook on Accounting, Law on accounting matters, the Law on accounting for non-profit organizations, the Company Law for self-employed and sole proprietors and other positive legislation.

The completion of the product accounting services depends on the type of individual services provided as criteria, and the complexity of the accounting work itself under the Law on accounting matters provided to various entities already classified under the Companies Act.

 

Taxes

Consulting

Legal

Education

Administration