Регулирање на прометот на фотонапонските електроцентрали