Променети услови за користење на субвенционираната исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување