Правилник за формата, содржината и начинот на составување на Годишниот даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност