Обврски кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци