Начин на поднесување на Барање за издавање на Уверение за платени даноци и придонеси до 31.01.2020 година