Намалување на каматата на износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки