Кој има право на ослободување од плаќање на аконтации на данокот на добивка?