КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТЕЊЕТО СОГЛАСНО ЗВСР