• Анализа на на сметководственото работењето кај обврзници согласно Законот за трговските друштва (ЗТД);
  • Анализа на финасиски извештаи кај обврзници согласно ЗТД;
  • Анализа на работењето на обврзници со примена на математички модели во форензика;
  • Подготовка и составување на форензички извештај;
  • Консултации во врска со даночно право;
  • Консултации во врска со здравствено и пензиско осигурување на вработени и
  • Преводи на обрасците од годишната сметка и финансиските извештаи.

Accounting

Сметководствените услуги подразбираат прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водење на трговски/деловни книги и составување на …

Taxes

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на добивка;

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на додадена вредност;

Consulting

Анализа на на сметководственото работењето кај обврзници согласно Законот за трговските друштва (ЗТД);

Анализа на финасиски извештаи кај обврзници согласно ЗТД;

Анализа на работењето на  …

Legal

Подготовка на комерцијални и менаџерски договори;

Подготовка на правни акти на трговските друштва (Деловници, Правилници, Одлуки, Решенија, Кодекси, Методологии, Упатства );

Education

Обуки и работилници за:

Финансиско и материјално сметководство, подготовка на извештаи, водење на деловни книги, подготовка на даночни пријави, водење на …

Administration

Пријави и одјави на вработени во здравствено и пензиско осигурување;

Оперативни работи со овластените банки;

Составување на извештаи согласно барањата на …

Accounting

The Accounting services include collection and processing of data on the basis of accounting documents, preparation and maintenance of trade / business books and preparation of annual accounts and / or financial statements, according to the International Accounting Standards (IAS), International Accounting Standards for Financial Accounting IFRS published in the Rulebook on Accounting, the International Financial Reporting Standards for Small and Medium-Sized Entities (IFRS for SMEs) published in the Rulebook pendent on the Rulebook on Accounting, Law on accounting matters, the Law on accounting for non-profit organizations, the Company Law for self-employed and sole proprietors and other positive legislation.

The completion of the product accounting services depends on the type of individual services provided as criteria, and the complexity of the accounting work itself under the Law on accounting matters provided to various entities already classified under the Companies Act.

 

Taxes

Consulting

Legal

Education

Administration