Какви можности нуди Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување