Измени на Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност