Известување за обврзниците на годишен данок на личен доход за 2019 година