ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ И ПОДНЕСУВЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА