Времено укинување на царинската стапка за одредени стоки - потрошен медицински материјал