Висина на стапката на казнената камата за време на траење на вонредната состојба