Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва