Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластената стапка на данокот на додадена вредност