10:00 am - 4:00 pm

16.12.2019 година

Работилница на тема:
Имплементација на новините содржани во даночните прописи и Попис на средства и обврски за 2019 година

AGENDA 16.12.2019