[rev_slider alias=”%d0%9d%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8″]

Сметководство

Сметководствените услуги подразбираат прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водење на трговски/деловни книги и составување на …

Даноци

-Подготовка на барања, пријави, извештати и други обрасци за Данок на добивка

-Подготовка на барања, пријави, извештати и други обрасци за Данок на додадена вредност

-Подготовка на барања, пријави, извештати и други обрасци за Данок на личен доход

Консалтинг

Анализа на на сметководственото работењето кај обврзници согласно Законот за трговските друштва (ЗТД);

Анализа на финасиски извештаи кај обврзници согласно ЗТД;

Анализа на работењето на  …

Право

Подготовка на комерцијални и менаџерски договори;

Подготовка на правни акти на трговските друштва (Деловници, Правилници, Одлуки, Решенија, Кодекси, Методологии, Упатства );

Едукација

Обуки и работилници за:

Финансиско и материјално сметководство, подготовка на извештаи, водење на деловни книги, подготовка на даночни пријави, водење на регистар на основни средства…

Администрација

Пријави и одјави на вработени во здравствено и пензиско осигурување;

Оперативни работи со овластените банки;

Составување на извештаи согласно барањата на …

Аутсорсинг услуги

Аутсорсинг услугите на Книгоприма Косансалтинг ви овозможуваат намалување на ризиците од неисполнување на законските обврски од област на деловното работење, намалување на трошоците, подобрување на флексибилноста на бизнисот,  избегнување на недостатокот на човечки фактор …

Сметководсво

Сметководствените услуги подразбираат прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водење на трговски/деловни книги и составување на …

Даноци

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на добивка;

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на додадена вредност;

Консалтинг

Анализа на на сметководственото работењето кај обврзници согласно Законот за трговските друштва (ЗТД);

Анализа на финасиски извештаи кај обврзници согласно ЗТД;

Анализа на работењето на  …

Правно

Подготовка на комерцијални и менаџерски договори;

Подготовка на правни акти на трговските друштва (Деловници, Правилници, Одлуки, Решенија, Кодекси, Методологии, Упатства );

Едукација

Обуки и работилници за:

Финансиско и материјално сметководство, подготовка на извештаи, водење на деловни книги, подготовка на даночни пријави, водење на …

Администрација

Пријави и одјави на вработени во здравствено и пензиско осигурување;

Оперативни работи со овластените банки;

Составување на извештаи согласно барањата на …

Наши

КЛИЕНТИ.