Се ослободува од ДДВ прометот на добра и услуги кои како донација се дадени на буџетски корисник за справување со Корона вирусот

Knigoprima > Даночна регулатива > Се ослободува од ДДВ прометот на добра и услуги кои како донација се дадени на буџетски корисник за справување со Корона вирусот