Пролонгирање на законските рокови за одржување на годишно собрание на акционери, односно собир на содружници кај друштвата со ограничена одговорност

Knigoprima > Известувања > Пролонгирање на законските рокови за одржување на годишно собрание на акционери, односно собир на содружници кај друштвата со ограничена одговорност