[rev_slider alias=”%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be”]
 • Подготовка на комерцијални и менаџерски договори;
 • Подготовка на правни акти на трговските друштва (Деловници, Правилници, Одлуки, Решенија, Кодекси, Методологии, Упатства );
 • Спроведување на постапки за јавни набавки;
 • Организирање на собрание на акционери;
 • Зголемување и намалување на основна главнина на трговските друштва;
 • Подготовка на акти за упис на основање на трговските друштва;
 • Статусни промени на трговските друштва;
 • Преобразба на трговски друштва од една во друга форма;
 • Подготовка на одлуки на Управни, Надзорни и Одбори на директори;
 • Регистрација на правни лица во Централен регистар;
 • Постапки за добивање на работни дозволи и
 • Контрола на усогласеност со регулатива.

Accounting

Сметководствените услуги подразбираат прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водење на трговски/деловни книги и составување на …

Taxes

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на добивка;

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на додадена вредност;

Consulting

Анализа на на сметководственото работењето кај обврзници согласно Законот за трговските друштва (ЗТД);

Анализа на финасиски извештаи кај обврзници согласно ЗТД;

Анализа на работењето на  …

Legal

Подготовка на комерцијални и менаџерски договори;

Подготовка на правни акти на трговските друштва (Деловници, Правилници, Одлуки, Решенија, Кодекси, Методологии, Упатства );

Education

Обуки и работилници за:

Финансиско и материјално сметководство, подготовка на извештаи, водење на деловни книги, подготовка на даночни пријави, водење на …

Administration

Пријави и одјави на вработени во здравствено и пензиско осигурување;

Оперативни работи со овластените банки;

Составување на извештаи согласно барањата на …