Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка на ревалоризациони резерви при пренос во акумулирана добивка

Knigoprima > Регулатива за бизнис заедница > Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка на ревалоризациони резерви при пренос во акумулирана добивка