Нова Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ

Knigoprima > Даночна регулатива > Нова Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ